CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lâm
Họ và tên Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lâm
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẢO LÂM

 

1. Họ và tên:   Lê Đức

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0919.001.837

2. Họ và tên:   Hoàng Văn Đãng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0988.325.818

3. Họ và tên:   Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0919.195.387