CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ QT.VBCC.01
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực TTHC Lĩnh Vực Giáo Dục , Các thủ tục khác , Tra Cứu
Trình tự thực hiện

 

Quy trình xử lý công việc

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B 6

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

01 ngày

 

B2

Phân công thực hiện

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

01 ngày

B3

 Thẩm định hồ sơ :

 - Trường  hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

  • Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả thẩm định

Chuyên viên  Phòng GD&ĐT

01 ngày

B4

Phê duyệt kết quả  

Lãnh đạo  Phòng GD&ĐT

01 ngày

B5

Đóng dấu, phát hành và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Văn thư  Phòng GD&ĐT

01 ngày

Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, Tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Lệ phí
STT Mô tả Mức phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Văn bằng, chứng chỉ đã được chỉnh sửa

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, ngày 29/11/2019

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ

Đánh giá tác động TTHC
Danh sách TTHC liên quan
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành