Bậc học mầm non tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm trẻ và Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2019-2020